fbpx
BrandCare เป็นโซลูชั่นด้าน Software as a Service Solution (SaaS) ช่วยงานด้านการตลาดให้เจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดที่ผลิตหรือนำเข้าสินค้าไปขายผ่านช่องทางตัวกลางต่าง ๆ และมีความต้องการเก็บข้อมูลจาก End Consumer

 

BrandCare สามารถช่วยองค์กรธุรกิจหรือแบรนด์เก็บข้อมูลจาก End Consumer ผ่าน Function ต่าง ๆ ของ BrandCare เพื่อรวบรวมให้เป็นระเบียบ นำไปประมวลผล แสดงผล วิเคราะห์ ออกเป็น Dashboard เชิงสถิติ เทรนด์ และข้อมูลต่าง ๆ ให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ พัฒนาแผนการตลาด ปรับปรุงสินค้า-บริการ ให้แม่นยำ
ยิ่งขึ้น เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
BrandCare เป็นโซลูชั่นด้าน Software as a Service Solution (SaaS) ช่วยงานด้านการตลาดให้เจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดที่ผลิตหรือนำเข้าสินค้าไปขายผ่านช่องทางตัวกลางต่าง ๆ และมีความต้องการเก็บข้อมูลจาก End Consumer

 

BrandCare สามารถช่วยองค์กรธุรกิจหรือแบรนด์เก็บข้อมูลจาก End Consumer ผ่าน Function ต่าง ๆ ของ BrandCare เพื่อรวบรวมให้เป็นระเบียบ นำไปประมวลผล แสดงผล วิเคราะห์ ออกเป็น Dashboard เชิงสถิติ เทรนด์ และข้อมูลต่าง ๆ ให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ พัฒนาแผนการตลาด ปรับปรุงสินค้า-บริการ ให้แม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

BrandCare Warranty

เครื่องมือเก็บข้อมูล consumer insight ในรูปแบบใบรับประกันสินค้า ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์

BrandCare GetLucky

เครื่องมือเก็บข้อมูล consumer insight ในรูปแบบกิจกรรมลุ้นชิงโชครางวัลผ่านการ
ลงทะเบียนออนไลน์

BrandCare Loyalty

เครื่องมือเก็บข้อมูล consumer insight ในรูปแบบกิจกรรมสะสมยอดซื้อเพื่อแลกของกำนัล ผ่านช่องทางออนไลน์

BrandCare Survey

เครื่องมือเก็บข้อมูล consumer insight ในรูปแบบการทำโพล ตอบแบบสอบถาม
เพื่อรับของกำนัลผ่านช่องทางออนไลน์

BrandCare Warranty

เครื่องมือเก็บข้อมูล consumer insight ในรูปแบบใบรับประกันสินค้า ผ่านการ
ลงทะเบียนออนไลน์

BrandCare GetLucky

เครื่องมือเก็บข้อมูล consumer insight ในรูปแบบกิจกรรมลุ้นชิงโชครางวัลผ่านการลงทะเบียนออนไลน์

BrandCare Loyalty

เครื่องมือเก็บข้อมูล consumer insight ในรูปแบบกิจกรรมสะสมยอดซื้อเพื่อแลกของกำนัล ผ่านช่องทางออนไลน์

BrandCare Survey

เครื่องมือเก็บข้อมูล consumer insight ในรูปแบบการทำโพล ตอบแบบสอบถาม
เพื่อรับของกำนัลผ่านช่องทางออนไลน์

Explore More

ถึงแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเอื้อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ แต่ทว่ากลับทำให้ธุรกิจประสบปัญหาในการติดตามสืบค้นและทำความเข้าใจภาพรวม ดังนั้นเราจึงมีโซลูชั่น VoC Insight Hub ที่จะช่วยรวบรวมและนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ
การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ โซลูชั่นนี้เปรียบเสมือนเซนเซอร์ที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจเสียงสะท้อนของลูกค้าได้ครบทุกมิติ ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ และเสียง ทำให้สามารถรับรู้เรื่องร้องเรียนจากลูกค้าได้แบบ Real-time ทำให้ธุรกิจจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสถานการณ์