fbpx

Products

Success in creating AI, we unleash the product potential,
and possibility through the machine learning to computation
in a way similar to humans.

Products

Success in creating AI, we unleash the product potential,
and possibility through the machine learning to computation
in a way similar to humans.

Latest announcements

Learn about advancements in AI technology and industry.
เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้าผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยอัตโนมัติ ทั้งจากแบบสอบถามในรูปแบบเอกสารและความคิดเห็นบนโลกออนไลน์นับล้านถ้อยคำ ช่วยลดต้นทุนด้านเวลาและบุคลากรในการประมวลผลข้อมูล
สังเกตการสื่อสารของผู้คนในสื่อโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ล่าสุด แนวโน้มที่น่าจับตา อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นที่กล่าวถึง พร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงจุดจุดด้อย ตอกย้ำจุดแข็ง และต่อยอดการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า
สังเกตการสื่อสารของผู้คนในสื่อโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ล่าสุด แนวโน้มที่น่าจับตา อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นที่กล่าวถึง พร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงจุดจุดด้อย ตอกย้ำจุดแข็ง และต่อยอดการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า
Voice Survey ฟังความคิดเห็นอันหลากหลายของผู้บริโภคผ่านการวางแผนสร้างแบบสำรวจในรูปแบบต่างๆ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภค
รวบรวมและจำแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ การแต่งกาย ฯลฯ ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัตโนมัติที่มีความสามารถในการตรวจจับใบหน้า รูปร่าง และท่าทาง
รวบรวมและจำแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ การแต่งกาย ฯลฯ ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัตโนมัติที่มีความสามารถในการตรวจจับใบหน้า รูปร่าง และท่าทาง
สำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ผ่านโปรแกรมดิจิทัลเพื่อประเมินอารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภคอย่างทันท่วงที ช่วยให้มองเห็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ก่อนนำไปสู่แผนการพัฒนาธุรกิจอย่างตรงจุด