fbpx

Solutions

Our AI solution can help you build
your brand or tracking brand health.

Solutions

Our AI solution can help you build
your brand or tracking brand health.
ถึงแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเอื้อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ แต่ทว่ากลับทำให้ธุรกิจประสบปัญหาในการติดตามสืบค้นและทำความเข้าใจภาพรวม ดังนั้นเราจึงมีโซลูชั่น VoC Insight Hub ที่จะช่วยรวบรวมและนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ โซลูชั่นนี้เปรียบเสมือนเซนเซอร์ที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจเสียงสะท้อนของลูกค้าได้ครบทุกมิติ ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ และเสียง ทำให้สามารถรับรู้เรื่องร้องเรียนจากลูกค้าได้แบบ Real-time ทำให้ธุรกิจจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสถานการณ์
โซลูชั่นที่ช่วยบริหารจัดการพื้นที่ขายหรือสถานที่บริการให้ตรงใจลูกค้า ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกผ่านภาพถ่ายวิดีโออัจฉริยะ เก็บสถิติ อายุ เพศ เชื้อชาติ และพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า เพื่อปรับแผนโปรโมชั่น การจัดวางสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์
ถึงแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเอื้อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ แต่ทว่ากลับทำให้ธุรกิจประสบปัญหาในการติดตามสืบค้นและทำความเข้าใจภาพรวม ดังนั้นเราจึงมีโซลูชั่น VoC Insight Hub ที่จะช่วยรวบรวมและนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ โซลูชั่นนี้เปรียบเสมือนเซนเซอร์ที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจเสียงสะท้อนของลูกค้าได้ครบทุกมิติ ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ และเสียง ทำให้สามารถรับรู้เรื่องร้องเรียนจากลูกค้าได้แบบ Real-time ทำให้ธุรกิจจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสถานการณ์

 

โซลูชั่นที่ช่วยบริหารจัดการพื้นที่ขายหรือสถานที่บริการให้ตรงใจลูกค้า ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกผ่านภาพถ่ายวิดีโออัจฉริยะ เก็บสถิติ อายุ เพศ เชื้อชาติ และพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า เพื่อปรับแผนโปรโมชั่น การจัดวางสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์