fbpx
เราคือ Deep-Tech Startup ที่เชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องของการจัดเก็บและวิเคราะห์ลูกค้าเพื่องานวิจัยการตลาด (Data Analytics) งานสร้างเสริมประสบการ์ลูกค้า (Customer Experience) พฤติกรรมผู้บริโภค (Shopping Behavior) เรามีความแตกต่างเหนือใครด้วยการมีห้องปฏิบัติการ Language Technology Lab
และทีมนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี Ai ด้านภาษาศาสตร์ และ Data Scientist โดยเฉพาะ
บริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานการทำงานระดับโลก CMMI Level 3 ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับประเทศ
อาทิ สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Thailand Boarding of Investment

ได้รับการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ของประเภทธุรกิจ Start-up ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

NIA

ได้รับการสนับสนุนและทุนวิจัยผ่าน NIA Innovation Coupon ในโครงการนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อความประมวลภาษาธรรมชาติ ( Thai Text Analytics )

SoftwarePark Thailand

ได้รับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration Promotion Project) ระดับ 3 โดยสถาบัน CMMI ประเทศสหรัฐอเมริกา

Talent Mobility

ได้รับการสนับสนุนทักษะและองค์กรความรู้ UX/UI มาปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า Customer Experience ผ่านโครงการ (Talent Mobility) จาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Depa

ได้รับมาตรการสิทธิประโยชน์ด้านภาษี 200% ให้ลูกค้าใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท

iSAI NLP 2019

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวรสาร “Topic Modeling for Analyzing Thai Social Media Messages” in The 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing

ITAP

ได้รับสนันสนุนทุนวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6 โครงการ
  • โครงการการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย (Thai Text Analytics) จากฐานข้อมูลระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์ Call Center 1200 สำนักงาน กสทช.
  • โครงการการสร้างแบบจำลองหัวข้อ (Topic Modelling) เพื่อการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยจากสื่อสังคมออนไลน์
  • โครงการการวิเคราะห์เพื่อสกัดความหมายจากข้อความในแบบสอบถามความคิดเห็นการรับบริการการเงินการธนาคาร
  • โครงการการค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) ภาษาไทยจากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
  • โครงการสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อการแข่งขันของสตาร์ทอัพไทย
  • โครงการนวัตกรรมวิเคราะห์วีดีโอเพื่อการค้นหาและติดตามบุคคล ณ จุดขาย
บริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานการทำงานระดับโลก CMMI Level 3 ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับประเทศ
อาทิ สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IEIT 2019
(The 1st International Exhibition
of Inventions of Thailand 2019)

Award received Bronze Medal with
Certificate for Topics Modeling for Analyzing
Thai Social Media Message

การประกวดผลงานซอฟต์แวร์แห่งชาติ

Thailand ICT Award 2019

Received Merit Award under Research and
Development Project of the Year Category
The research topic is Kalanth Thai Text
Analytics
ฟีดแบค180 ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารและสถาบันการเงินที่ล้วนคำนึงถึงเสียงตอบรับของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร