fbpx

TH.Ai Text Analytics

What is

TH.Ai Text Analytics คือ ระบบวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย (Thai Text Analytics) โดยใช้ Ai มาช่วยวิเคราะห์ข้อความที่มีจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว สามารถแยกแยะ จัดแบ่งกลุ่มข้อมูล (Text Classification) วิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึก (Sentiment Analysis) จากคำที่ลูกค้าใช้ ตรวจหาข้อความเสนอแนะจากลูกค้า (Recommendation Analysis) แบบอัตโนมัติ ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจ Customer Insight ได้ลึกกว่าอย่างแท้จริง

Technology

Feedback180 ลงทุนสร้าง Thai Language Technology Lab ของตนเอง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการ ที่รวมนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists) นักภาษาศาสตร์ (Linguists) และนักวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มต้นจากการสร้าง “คลังคำ” (Corpus) และศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ทางภาษา เช่น โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ การจัดกลุ่มข้อความ ความหมายตามตัวอักษร และความหมายแฝงที่ซ่อนอารมณ์ความรู้สึกในข้อความ เป็นต้น ซึ่งเหนือชั้นกว่าโปรแกรมทั่วไป เพราะสามารถวิเคราะห์ภาษาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน (Naturally Occurring Text) ที่มักใช้คำและความหมายที่ไม่ได้อิงตามหลักภาษาวิชาการ อีกทั้งได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ด้าน Machine Learning และการประมวลภาษาธรรมชาติ (NLP) มาทำงานร่วมกัน ทำให้มีความแม่นยำในการจับใจความ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ

Benefits to business

ด้วยความสามารถของ Ai ในเครื่องมือ TH.Ai Text Analytics จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจเสียงสะท้อนจากลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดเวลา และสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม. อีกทั้งยังทำให้ได้งานการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพงานที่ต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของคน มีระบบเชื่อมต่อ API ให้เริ่มใช้งานประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลได้ในเวลาจำกัด ทดแทนการใช้คนจำนวนมาก สำคัญสุด คือ TH.Ai Text Analytics สามารถเข้าถึง Insights ในข้อความได้ลึกซึ้ง ทั้งยังตรวจเจอคำเสนอแนะจากลูกค้า (Recommendation Analysis) ช่วยให้ธุรกิจที่ต้องการรู้ผลตอบรับจากการใช้สินค้า นำไปพัฒนาสินค้าหรือการบริการได้ตรงมีทิศทางตามข้อเสนอแนะของผู้บริโภค

What is

TH.Ai Text Analytics คือ ระบบวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย (Thai Text Analytics) โดยใช้ Ai มาช่วยวิเคราะห์ข้อความที่มีจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว สามารถแยกแยะ จัดแบ่งกลุ่มข้อมูล (Text Classification) วิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึก (Sentiment Analysis) จากคำที่ลูกค้าใช้ ตรวจหาข้อความเสนอแนะจากลูกค้า (Recommendation Analysis) แบบอัตโนมัติ ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจ Customer Insight ได้ลึกกว่าอย่างแท้จริง

Technology

Feedback180 ลงทุนสร้าง Thai Language Technology Lab ของตนเอง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการ ที่รวมนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists) นักภาษาศาสตร์ (Linguists) และนักวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มต้นจากการสร้าง “คลังคำ” (Corpus) และศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ทางภาษา เช่น โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ การจัดกลุ่มข้อความ ความหมายตามตัวอักษร และความหมายแฝงที่ซ่อนอารมณ์ความรู้สึกในข้อความ เป็นต้น ซึ่งเหนือชั้นกว่าโปรแกรมทั่วไป เพราะสามารถวิเคราะห์ภาษาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน (Naturally Occurring Text) ที่มักใช้คำและความหมายที่ไม่ได้อิงตามหลักภาษาวิชาการ อีกทั้งได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ด้าน Machine Learning และการประมวลภาษาธรรมชาติ (NLP) มาทำงานร่วมกัน ทำให้มีความแม่นยำในการจับใจความ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ

Benefits to business

ด้วยความสามารถของ Ai ในเครื่องมือ TH.Ai Text Analytics จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจเสียงสะท้อนจากลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดเวลา และสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม. อีกทั้งยังทำให้ได้งานการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพงานที่ต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของคน มีระบบเชื่อมต่อ API ให้เริ่มใช้งานประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลได้ในเวลาจำกัด ทดแทนการใช้คนจำนวนมาก สำคัญสุด คือ TH.Ai Text Analytics สามารถเข้าถึง Insights ในข้อความได้ลึกซึ้ง ทั้งยังตรวจเจอคำเสนอแนะจากลูกค้า (Recommendation Analysis) ช่วยให้ธุรกิจที่ต้องการรู้ผลตอบรับจากการใช้สินค้า นำไปพัฒนาสินค้าหรือการบริการได้ตรงมีทิศทางตามข้อเสนอแนะของผู้บริโภค

Explore More Products

เครื่องมือติดตามว่า ผู้คนกำลังคุยอะไรกันในสื่อโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ธุรกิจ กระแสเทรนด์ล่าสุด แนวโน้มใหม่ๆที่น่าจับตา อินฟลูเอนเซอร์ที่มาแรง พร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจนำไปใช้ปรับปรุงจุดอ่อนของสินค้าหรือบริการ ทำแผนการตลาด คว้าโอกาสใหม่ในการพาธุรกิจให้รุดหน้า
เครื่องมือสอบถามความคิดเห็นผู้บริโภคแบบ Voice Survey โดยไม่ต้องกรอกแบบสอบถาม แค่พูดตอบสัมภาษณ์แบบสำรวจที่มีการวางแผนไว้แล้ว สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้รวดเร็ว เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภคได้สะดวกยิ่งขึ้น
เครื่องมือบันทึกสถิติแบบอัตโนมัติ จำแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ การแต่งกาย ฯลฯ ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัจฉริยะ ที่สามารถตรวจจับใบหน้า รูปร่าง และท่าทางได้อย่างเที่ยงตรง
เครื่องมือสร้างแบบสอบถามและแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ( eSurvey) ที่ใช้ง่าย สามารถปรับแก้ไขให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ได้ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสำรวจความคิดเห็นลูกค้าที่มาใช้สินค้าหรือบริการ ได้หลากหลายช่องทางในคราวเดียว อาทิ ด้วย QR-code, Website