fbpx

Kalanth – Thai Text Analytics

What is

Kalanth Thai Text Analytics เป็นระบบการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย (Thai Text Analytics) ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อความจำนวนมหาศาลในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ กระบวนการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย เพื่อแยกแยะและการจัดกลุ่มข้อมูล (Text Classification) ทำการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) แบบอัตโนมัติ และช่วยให้สามารถหา insight จากข้อความได้

Technology

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยเป็นกระบวนการทำวิจัยร่วมกันระหว่างทีมนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists) ทีมนักภาษาศาสตร์ (Linguists) เกิดการร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจ และนักวิชาการทั้งทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และทางภาษาศาสตร์ กระบวนการทำงานจะเริ่มต้นจากการทำหน้าที่ของนักภาษาศาสตร์ในการจัดการกับชุดข้อมูล ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการระบุโครงสร้างของประโยค หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ทางภาษา เช่น ไวยากรณ์ ความหมาย การจัดกลุ่มข้อความ และการระบุอารมณ์ความรู้สึกในข้อความ เป็นต้น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน (Naturally Occurring Text) ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ได้อิงตามกฎไวยากรณ์ หรืออิงตามลักษณะของภาษาวิชาการ การจัดการข้อมูลสามารถนำไปสร้างคลังข้อมูล (Corpus) เพื่อให้นักวิทยาการข้อมูลนำไปใช้ในการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ถูกพัฒนามาจากการทำงานวิจัยที่ช่วยวิเคราะห์ภาษาไทย โดยได้นำ Machine Learning และการประมวลภาษาธรรมชาติ (NLP) ของปัญญาประดิษฐ์ อย่างเป็นระบบและมีความเที่ยงตรง รวมถึงนำไปใช้ตอบโจทย์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Benefits to business

Kalanth Thai Text Analytics เป็นเครื่องมือ AI ที่จะช่วยวิเคราะห์เพื่อให้เราเข้าใจความหมายในข้อความภาษาไทยได้ โดยสิ่งที่ Kalanth APIs จะช่วยได้ คือประหยัดเวลา และทำงานได้อัตโนมัติ และรวดเร็ว ซึ่งให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำและ consistent กว่าคนทำ เนื่องจากคนแต่ละคนมีความสามารถวิเคราะห์ไม่เท่ากัน หรือแม้กระทั่งคนเดียวกัน แต่วิเคราะห์ในช่วงเวลาต่างกัน ก็อาจจะได้ผลที่ต่างกัน เนื่องจาก Kalanth API เป็นระบบ AI จึงสามารถประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้ในเวลาที่จำกัด ดังนั้นจะเห็นว่า Kalanth API สามารถวิเคราะห์ข้อความแทนการใช้คนจำนวนมาก และ ทำให้เข้าถึง insights ของข้อความ ที่สามารถนำมาพัฒนาสินค้าหรือการบริการกับทุกองค์กรธุรกิจที่ต้องการรับรู้ผลตอบรับจากการใช้สินค้าและการบริการจากข้อคิดเห็นของลูกค้า เพื่อเป็นเสนอแนะข้อปรับปรุงเพื่อให้การบริการขององค์กรให้มีทิศทางที่ดีขึ้น

What is

Kalanth Thai Text Analytics เป็นระบบการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย (Thai Text Analytics) ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อความจำนวนมหาศาลในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ กระบวนการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย เพื่อแยกแยะและการจัดกลุ่มข้อมูล (Text Classification) ทำการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) แบบอัตโนมัติ และช่วยให้สามารถหา insight จากข้อความได้

Technology

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยเป็นกระบวนการทำวิจัยร่วมกันระหว่างทีมนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists) ทีมนักภาษาศาสตร์ (Linguists) เกิดการร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจ และนักวิชาการทั้งทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และทางภาษาศาสตร์ กระบวนการทำงานจะเริ่มต้นจากการทำหน้าที่ของนักภาษาศาสตร์ในการจัดการกับชุดข้อมูล ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการระบุโครงสร้างของประโยค หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ทางภาษา เช่น ไวยากรณ์ ความหมาย การจัดกลุ่มข้อความ และการระบุอารมณ์ความรู้สึกในข้อความ เป็นต้น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน (Naturally Occurring Text) ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ได้อิงตามกฎไวยากรณ์ หรืออิงตามลักษณะของภาษาวิชาการ การจัดการข้อมูลสามารถนำไปสร้างคลังข้อมูล (Corpus) เพื่อให้นักวิทยาการข้อมูลนำไปใช้ในการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ถูกพัฒนามาจากการทำงานวิจัยที่ช่วยวิเคราะห์ภาษาไทย โดยได้นำ Machine Learning และการประมวลภาษาธรรมชาติ (NLP) ของปัญญาประดิษฐ์ อย่างเป็นระบบและมีความเที่ยงตรง รวมถึงนำไปใช้ตอบโจทย์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Benefits to business

Kalanth Thai Text Analytics เป็นเครื่องมือ AI ที่จะช่วยวิเคราะห์เพื่อให้เราเข้าใจความหมายในข้อความภาษาไทยได้ โดยสิ่งที่ Kalanth APIs จะช่วยได้ คือประหยัดเวลา และทำงานได้อัตโนมัติ และรวดเร็ว ซึ่งให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำและ consistent กว่าคนทำ เนื่องจากคนแต่ละคนมีความสามารถวิเคราะห์ไม่เท่ากัน หรือแม้กระทั่งคนเดียวกัน แต่วิเคราะห์ในช่วงเวลาต่างกัน ก็อาจจะได้ผลที่ต่างกัน เนื่องจาก Kalanth API เป็นระบบ AI จึงสามารถประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้ในเวลาที่จำกัด ดังนั้นจะเห็นว่า Kalanth API สามารถวิเคราะห์ข้อความแทนการใช้คนจำนวนมาก และ ทำให้เข้าถึง insights ของข้อความ ที่สามารถนำมาพัฒนาสินค้าหรือการบริการกับทุกองค์กรธุรกิจที่ต้องการรับรู้ผลตอบรับจากการใช้สินค้าและการบริการจากข้อคิดเห็นของลูกค้า เพื่อเป็นเสนอแนะข้อปรับปรุงเพื่อให้การบริการขององค์กรให้มีทิศทางที่ดีขึ้น

Explore More Products

สังเกตการสื่อสารของผู้คนในสื่อโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ล่าสุด แนวโน้มที่น่าจับตา อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นที่กล่าวถึง พร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงจุดจุดด้อย ตอกย้ำจุดแข็ง และต่อยอดการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า
Voice Survey ฟังความคิดเห็นอันหลากหลายของผู้บริโภคผ่านการวางแผนสร้างแบบสำรวจในรูปแบบต่างๆ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภค
รวบรวมและจำแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ การแต่งกาย ฯลฯ ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัตโนมัติที่มีความสามารถในการตรวจจับใบหน้า รูปร่าง และท่าทาง
สำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ผ่านโปรแกรมดิจิทัลเพื่อประเมินอารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภคอย่างทันท่วงที ช่วยให้มองเห็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ก่อนนำไปสู่แผนการพัฒนาธุรกิจอย่างตรงจุด