fbpx

SocialVoice

What is

SocialVoice คือ เครื่องมือตรวจจับและคอยรับฟังเสียงของลูกค้าในโลกออนไลน์ ผ่านการติดตามและดูความเคลื่อนไหวจากช่องทาง Social Media ยอดนิยม เช่น Pantip, Facebook, Twitter และ Instagram เป็นต้น ที่นับวันจะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจต่างๆ ได้มากมาย
SocialVoice โดดเด่นกว่าเครื่องมือทั่วไปเพราะใช้ระบบ AI (Artificial Intelligence) มาวิเคราะห์ความหมายของข้อมูล ทำให้สามารถรับมือกับข้อมูลมหาศาลในโลกออนไลน์ที่เพิ่มอย่างทวีคูณและแปลงข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ

Technology

SocialVoice เป็นผลงานนวัตกรรมจาก Language Technology Lab ของ Feedback180 โดยประยุกต์ใช้ Ai เข้ากับระบบวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย (Thai Text Analytics) เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายคำได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ สามารถเข้าใจภาษาที่ผู้คนใช้จริงในชีวิตประจำวัน (Naturally Occurring Text) และไม่ได้ยึดติดตามมาตรฐานตำราภาษาไทย ทำให้เข้าใจภาษาไทยในบริบทเฉพาะได้ลึกซึ้งกว่า เครื่องมือ SocialVoice ช่วยให้องค์กรและธุรกิจสามารถบริหารจัดการข้อมูลใน Social Media ได้สะดวก นำไปสู่การพยากรณ์แนวโน้ม (Trends) ความสนใจ หรือประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึงบนสื่อออนไลน์ มีการนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแยกแยะการจัดกลุ่มข้อมูลและวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) ให้เข้าใจง่าย นำเสนอรายงานแบบอัตโนมัติทดแทนการใช้มนุษย์ที่อาจมีข้อจำกัดด้านเวลาในการทำงาน

Benefits to business

ช่องทาง Social Media นับเป็นสื่อที่ผู้คนต่างใช้กันมากขึ้นจนเป็นวิถีชีวิตใหม่ ดังนั้นสิ่งที่ธุรกิจจะได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องมือ SocialVoice ไว้ติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ คือ ช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถรับรู้ความในใจผู้บริโภค (Customer Insights) ผ่านการพูดถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ การบริการ และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitive Analysis) และวางแผนจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีการพาดพิงกล่าวถึงแบรนด์ในเชิงลบ

What is

SocialVoice คือ เครื่องมือตรวจจับและคอยรับฟังเสียงของลูกค้าในโลกออนไลน์ ผ่านการติดตามและดูความเคลื่อนไหวจากช่องทาง Social Media ยอดนิยม เช่น Pantip, Facebook, Twitter และ Instagram เป็นต้น ที่นับวันจะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจต่างๆ ได้มากมาย SocialVoice โดดเด่นกว่าเครื่องมือทั่วไปเพราะใช้ระบบ AI (Artificial Intelligence) มาวิเคราะห์ความหมายของข้อมูล ทำให้สามารถรับมือกับข้อมูลมหาศาลในโลกออนไลน์ที่เพิ่มอย่างทวีคูณและแปลงข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ

Technology

SocialVoice เป็นผลงานนวัตกรรมจาก Language Technology Lab ของ Feedback180 โดยประยุกต์ใช้ Ai เข้ากับระบบวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย (Thai Text Analytics) เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายคำได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ สามารถเข้าใจภาษาที่ผู้คนใช้จริงในชีวิตประจำวัน (Naturally Occurring Text) และไม่ได้ยึดติดตามมาตรฐานตำราภาษาไทย ทำให้เข้าใจภาษาไทยในบริบทเฉพาะได้ลึกซึ้งกว่า เครื่องมือ SocialVoice ช่วยให้องค์กรและธุรกิจสามารถบริหารจัดการข้อมูลใน Social Media ได้สะดวก นำไปสู่การพยากรณ์แนวโน้ม (Trends) ความสนใจ หรือประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึงบนสื่อออนไลน์ มีการนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแยกแยะการจัดกลุ่มข้อมูลและวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) ให้เข้าใจง่าย นำเสนอรายงานแบบอัตโนมัติทดแทนการใช้มนุษย์ที่อาจมีข้อจำกัดด้านเวลาในการทำงาน

Benefits to business

ช่องทาง Social Media นับเป็นสื่อที่ผู้คนต่างใช้กันมากขึ้นจนเป็นวิถีชีวิตใหม่ ดังนั้นสิ่งที่ธุรกิจจะได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องมือ SocialVoice ไว้ติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ คือ ช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถรับรู้ความในใจผู้บริโภค (Customer Insights) ผ่านการพูดถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ การบริการ และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitive Analysis) และวางแผนจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีการพาดพิงกล่าวถึงแบรนด์ในเชิงลบ

Explore More Products

เครื่องมือตรวจจับวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยที่แม่นยำที่สุด สามารถเข้าใจความหมายของอารมณ์และความรู้สึกของคำที่ลูกค้าใช้ ไม่ว่าจะมาจากแบบสอบถาม หรือความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ ช่วยลดต้นทุนเวลาและบุคลากรในการอ่านและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมหาศาล
เครื่องมือสอบถามความคิดเห็นผู้บริโภคแบบ Voice Survey โดยไม่ต้องกรอกแบบสอบถาม แค่พูดตอบสัมภาษณ์แบบสำรวจที่มีการวางแผนไว้แล้ว สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้รวดเร็ว เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภคได้สะดวกยิ่งขึ้น
เครื่องมือบันทึกสถิติแบบอัตโนมัติ จำแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ เพศ อายุ ส่วนสูง รูปร่าง สัญชาติ การแต่งกาย ฯลฯ ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโออัจฉริยะ ที่สามารถตรวจจับใบหน้า รูปร่าง และท่าทางได้อย่างเที่ยงตรง
เครื่องมือสร้างแบบสอบถามและแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ( eSurvey) ที่ใช้ง่าย สามารถปรับแก้ไขให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ได้ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสำรวจความคิดเห็นลูกค้าที่มาใช้สินค้าหรือบริการ ได้หลากหลายช่องทางในคราวเดียว อาทิ ด้วย QR-code, Website