fbpx

Services

Great customer experience & data analysis requires
a lot of careful work. We take care of everything
so you can focus on the business.

Services

Great customer experience & data analysis
requires a lot of careful work. We take care of
everything so you can focus on the business.

บริการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานเชิงลึกของบริษัทในการสำรวจและวิจัยการตลาด โดยเรามีบุคคลากรที่มากประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในแต่ละประเภทธุรกิจ ที่พร้อมเป็นพาร์ตเนอร์ที่ดีกับ Research Agency หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านข้อมูลทางการตลาดทุกแห่ง
บริการจัดเก็บและทำรายงานผลข้อมูลในเชิงปริมาณที่มีความซับซ้อนให้มีประสิทธิผล ไม่ใช่แค่เพียงนำข้อมูลมาแสดงให้ดู แต่มุ่งเน้นไปที่ “การเล่าเรื่อง (Story)” “เข้าใจชัดเจน (Clearly)” ด้วยภาพกราฟฟิกที่ดูเข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพรวม ค้นพบนัยยะของข้อมูลในแง่ของแนวโน้ม, รูปแบบ และความสัมพันธ์เชื่อมโยง เพื่อนำไปต่อยอดในการวางแผนในลำดับถัดไป
บริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ให้กับองค์กรหรือธุรกิจที่ไม่มีบุคคลากรภายในเพียงพอ เรามีทีมงานที่คร่ำหวอดด้าน Data Management และData Analytics ที่สามารถช่วยกำหนดแผนวิธีวิจัยสำรวจ สืบค้นจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลคู่แข่ง ทั้งช่วยวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงลึก เปรียบเทียบข้อมูลของคุณในมิติต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อใช้วางแผนทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้เท่าทันหรือมีชัยเหนือกว่า
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องการงานสนับสนุนและธุรการ (Operation Support) หลายอย่างตามมา FeedbackCare ที่เข้าใจงานแบบครบวงจร พร้อมช่วยดูแล อาทิ ช่วยตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รายงานเรื่องเร่งด่วนแบบ Real-Time ช่วยให้องค์กรแก้ไขสถานการณ์ผิดพลาดได้ทันที
บริการงานสื่อสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร โดยนำกระบวนการ Design Thinking มาใช้ร่วมกับ เครื่องมือ Data Analytic เพื่อทำแผนกลยุทธ์งานสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลแบบวัดผลได้ ผลิตงานความคิดสร้างสรรค์ที่เข้ากับสื่อยุคดิจิตัล อาทิ Graphic Design, 2D & 3D Motion Graphic & Animation, Viral VDO
บริการงานสื่อสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร โดยนำกระบวนการ Design Thinking มาใช้ร่วมกับ เครื่องมือ Data Analytic เพื่อทำแผนกลยุทธ์งานสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลแบบวัดผลได้ ผลิตงานความคิดสร้างสรรค์ที่เข้ากับสื่อยุคดิจิตัล อาทิ Graphic Design, 2D & 3D Motion Graphic & Animation, Viral VDO